Vassilij Kandinskij: Composition VIII

Den 2dre wienerskole - Quiz 3

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Lytt til fire korte avsnitt fra ulike stykker av Arnold Schönberg. Plasser stykkene riktig i forhold til de fire periodene i Schönbergs virke som komponist.
Sen-
romantisk
periode
Atonal
periode
12-tone-
teknikk

Kombinasjon av
12-toneteknikk
og tonale elementer

1. hint
2. hint
3. hint
4. hint
Til ettertanke:
Så forskjellige teknikker Schönberg bruker i disse fire periodene, og likevel har musikken felles trekk. Hva kan det komme av?
5. Weberns Konzert op 24, bygget på følgende tolvtonerekke:
Hva vil du si er spesielt for denne tolvtonerekken? hint
Den bygger på utstrakt bruk av symmetri
Den inneholder klare tonale trekk
Den inneholder alle intervaller
Pausene er like viktige som tonene

Anton Webern
1885-1945
6. Lytt til begynnelsen av denne komposisjonen.
Den komposisjonsteknikken Webern har benyttet her kalles punktmusikk. Hva menes med dette? hint
Musikken stopper ofte opp, det settes "punktum"
Webern bruker bare noen få instrumenter, liksom "punkter på et papir"
Mange av instrumentene spiller staccato, prikken likner et "punkt"
Korte motiver blir spredt mellom ulike instrumenter, hvert instrument får bare et "punkt"
7. I musikalsk analyse bruker man ordet kreps (eller retrograd) når en intervallstruktur kommer "baklengs" og man bruker uttrykket omvending (eller inversjon) når intervallene blir snudd opp-ned. I tolvtonerekken fra Weberns Konzert op 24 vist ovenfor, hvilken av følgende tonegrupper er krepsomvendingen (eller retrograd inversjon) av de tre første tonene? hint
Tonene 10, 11 og 12
Tonene 4, 5 og 6
Tonene 7, 8 og 9
Tonene 2, 3 og 4
8. Weberns komposisjonsteknikker fikk stor betydning for en retning på 1950- og 1960-tallet. Hva var det for en retning? hint
Neoklassisisme
Fri tolvtoneteknikk
Serialisme
Avansert punktmusikk

Alban Berg
1885-1935
9. Hvilken av komponistene i den 2dre wienerskole er kjent som operakomponist?
Arnold Schönberg
Alban Berg
Anton Webern
Ingen av de tre
10. Lytt til et utdrag fra Alban Bergs Fiolinkonsert, 2. sats. Omtrent 46 sekunder ut i dette utdraget dukker følgende melodi opp, først i solofiolinen:
Hvilket utsagn om denne musikken er galt? hint
Melodien på notebildet er et tema fra Kantate nr 60 ("Es ist genug") av J.S. Bach.
De 4 første tonene i denne melodien tilsvarer de 4 siste i tolvtonerekken som fiolinkonserten bygger på
Berg bruker samme harmonisering her som Bach.
Etter solofiolinen kommer melodien på notebildet i 4 klarinetter.

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.