Tekst:

Hovedtreklangene, ledetonen, kadenser

Hovedtreklangene

Vi kan bygge treklanger på alle trinn i stamtonerekka, tonene i en dur- eller en mollskala. Her er en oversikt over disse treklangene. Trinnangivelsen er gitt med romertall. Under akkordene står angitt hva slags akkord hver enkelt er.

Akkordene på trinn I, IV og V (første, fjerde og femte trinn) oppfattes på en bestemt måte i det tonale systemet. De kalles Hovedtreklangene og man sier at disse har ulike tonale funksjoner. Akkorden på trinn I kalles Tonika, akkorden på trinn V kalles Dominant og akkorden på trinn IV kalles Subdominant.

[I notebildene nedenfor kan du klikke på akkordene og få de avspilt!]

Treklangene i dur, eksemplet er i C-dur:

Treklangene i moll, eksemplet er i A-moll:

Her er en oversikt hvor bare hovedtreklangene er tatt med:

Dur:


Moll:


Hovedtreklangene er treklangene på første, fjerde og femte trinn i tonearten. Treklangen på første trinn kalles Tonika, treklangen på femte trinn Dominant og treklangen på fjerde trinn Subdominant. Dominant-akkorden er normalt en dur-akkord, også i moll-tonearter. Legg merke til at det da blir nødvendig med et løst fortegn (kryss eller oppløsningstegn) for tersen i dominantakkorden.

Ledetonen

Tersen i dominantakkorden er skalaens 7. trinn. Tonal musikk kjennetegnes ved at dette 7. trinnet er en liten sekund lavere enn grunntonen. Denne tonen kalles ledetonen og den har en sterk dragning opp mot grunntonen (den "leder" mot grunntonen). Denne dragningen er et sentralt trekk ved tonal musikk.

Lytt til ledetonen i en durskala. Her kan du også spille av dominant-akkorden ved å klikke på den.

Lytt til ledetonen i en mollskala. Her kan du også spille av dominant-akkorden ved å klikke på den.

Denne mollskalaen kalle harmonisk moll fordi 6. og 7. trinn tilsvarer de tonene som er terser i subdominant og dominantakkordene.

Kadenser

Den klassiske musikken fra ca 1600 til ca 1900, mye folkemusikk, viser, pop og rock bygger på hovedtreklangene. Disse musikkstilene bygger også på en helt bestemt struktur når det gjelder forholdet mellom hovedtreklangene. Musikk som bygges på dette forholdet kalles tonal musikk.

I tonal musikk har vi det som kalles en kadens. Det er forbindelsen Dominant - Tonika (D-T), eller durakkorden på skalaens femte trinn etterfulgt av akkorden på skalaens første trinn. De fullstendige tonale kadens omfatter også Subdominant slik at vi får akkordfølgen T-S-D-T. Denne helt bestemte akkordfølgen danner altså et strukturelt kjennetegn for det som regnes som tonal musikk. Musikk som ikke bygger på denne akkordfølgen, f.eks. klassisk musikk før 1600 eller etter 1900, mye jazz og rock, kalles ofte modal, fritonal eller atonal.

Her er eksempler på en fullstendig tonal kadens i dur og moll:

 

Nå kan du forsøke deg på én eller flere quizer om hovedtreklangene.


Søk etter mer: