Kirkemusikkens store betydning

Man kan undre seg over hvorfor kirkemusikken i middelalderen og renessansen hadde, sett fra vår synsvinkel, en så sentral plass og en så stor betydning. Her har du noen enkeltmomenter som kanskje kan bidra til å belyse denne problemstillingen en smule.

Kirkemusikken i middelalderen var systematisk og fast oppbygd. (Jfr. kirkens autoritære struktur og faste ritualer. Sml. også den verdslige musikkens enkelhet og manglende systematikk.)

 • Felles basis: Internasjonalt, det samme tonespråket overalt hvor det var en katolsk kirke.
 • Skrift - notasjon. Munkene hadde:
  • Tid til å skrive
  • Utdannelse, skole
 • Sammenhengende tradisjon. Arkiver.
 • Kirkemakt og statsmakt var nært knyttet sammen
 • Musikkens former ga ettertiden forbilder:
  • cantus firmus (fast melodi, gjerne i bassen eller tenoren)
  • barokk resitativ - liturgisk resitativ
  • tredelt form
  • strofisk vise
 • Fremspring av flerstemmigheten som hele vår vesterlandske tonekunst bygger på.