Mannheimerskolen
- Quiz 1


Johann Stamitz
1717-1757

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Mannheimerskolen var en gruppe komponister og en stil av orkestermusikk i
første halvdel av 1700-tallet
andre halvdel av 1600-tallet
andre halvdel av 1700-tallet
første halvdel av 1800-tallet
2. En av de meste sentrale komponistene i Mannheimerskolen var
Johann Sebastian Bach
Carl Philipp Emanuel Bach
Johann Stamitz
Joseph Haydn
3. Kryss av for de instrumentgruppene som blir standard deler av orkesteret i Mannheim:
Strykere
Generalbass
Treblåsere
Horn
Harper
Pauker og slagverk
4. Symfonien som et sentralt orkesterstykke får en standard med
to satser
tre satser
fire satser
et varierende antall satser fra to til fem
5. Mannheimerskolen var blant de første til å bruke dynamiske virkemidler som uttrykksfulle og formdannende elementer. Hva menes med dynamikk i musikk?
styrkegrad på tonene
tonenes lengde
tonehøyde
spillehastigheten
6. Kryss av for dynamiske virkemidler som var viktige i Mannheimerskolen:
Plutselige omslag fra sterkt til svakt og omvendt.
Lange, gradvise crescendo-partier
Sforzando-effekter (en enkelttone eller -akkord blir framhevet brått).
Terrasse-dynamikk
Én orkestergruppe spiller sterkt mens en annen spiller svakt
7. Sonatesatsform er en av tidens nye former. Kryss av for kjennetegn ved denne satstypen slik den brukes i symfonier hos Mannheimerskolen:
Lange, polyfone partier
Kontrasterende temaer
Spesielle toneartsforhold mellom formdeler
En bestemt A-del som kommer igjen svært mange ganger atskilt av ulike andre deler (f.x. A-B-A-C-A-D-A)
Det er en egen gjennomføringsdel med tematisk bearbeiding og modulasjoner
8. Hva kan sies om generalbassens rolle i Mannheimerskolen?
Den blir viktigere enn i barokken.
Den er like viktig som i barokken.
Den forsvinner nesten helt, og harmonikken bæres av ulike instrumentgrupper

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [vanskeligere] oppgaver om Mannheimerskolen og Johann Stamitz.