Mannheimerskolen
- Quiz 2


Johann Stamitz
1717-1757

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Lytt til en sats fra en symfoni av Johann Stamitz. Følg med på bokstavangivelsene og spørsmålene underveis! - I denne quizen handler spørsmålene om musikken fram til og med bokstav G - og bokstav G kommer to ganger! Resten av satsen blir behandlet i neste quiz.

1. Hvilken taktart har satsen?
to-delt takt
tre-delt takt
sammensatt taktart
2. Ved bokstav A kommer begynnelsen av satsens første tema-del. Hva kalles denne?
Hovedtema-del
Temaet
Sidetema-del
Hodetema
3. Kryss av for det som kjennetegner dette temaet:
Det har trinnvis bevegelse
Det er treklangbasert
Det har konstant styrkegrad
Det har kontrasterende dynamikk
4. Hva kalles den dynamiske utviklingen som begynner ved bokstav B?
diminuendo
accellerando
crescendo
arpeggio
5. Hva kalles fenomenet i bassen før og etter bokstav C?
basso ostinato
orgelpunkt
pizzicato
tremolo
6. I avsnittet like etter bokstav D kommer det et dynamisk virkemiddel som var typisk for Mannheimerskolen. Dette er notert med sf i notebildet:
smorzando - hendøende
staccato - en ekstra kort note, kortere enn noteverdien kunne tilsi
resitativo - et secco-resitativ
sforzando - en plutselig kraftig betont tone eller akkord
7. Ved bokstav E kommer det en ny temadel som kommer (for det meste) i én bestemt ny toneart. Hva kalles en slik temadel?
Hovedtema-del
Overgangs-tema
Sidetema-del
Undergangs-tema
8. Hvilken toneart kommer denne delen for det meste i her i denne satsen?
Bb-dur - Dominant-tonearten
Eb-dur - Tonika-tonearten
C-moll - Tonika-variant-tonearten
Ab-dur - Subdominant-tonearten
9. Ved bokstav F kommer det en avsluttende temadel. Hvilke to instrumenter spiller melodien på notebildet?
To fløyter
To klarinetter
To oboer
To horn
10. I hvilken toneart går denne avsluttene delen?
Bb-dur - Dominant-tonearten
Eb-dur - Tonika-tonearten
C-moll - Tonika-variant-tonearten
Ab-dur - Subdominant-tonearten
11. Ved bokstav G kommer det en ny hoveddel av satsen. Denne delen veksler mellom flere forskjellige tonearter. Hva kalles det når musikken skifter toneart på denne måten? (Husk at bokstav G kommer to ganger!)
Toneartslek
Modulasjoner
Moduler
Transposisjoner
12. Hva kalles denne nye hoveddelen?
Eksposisjon
Gjennomføring
Gjennomløping
Improvisasjon
13. Hva kalles den forrige hoveddelen - stykkets lange første del (her: bokstavene A til F)?
Eksposisjon
Eksplosjon
Eksterminering
Improvisasjon

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med flere oppgaver om den samme symfoni-satsen.