Igor Stravinskij
- Quiz 2


Igor Stravinskij
1882-1971

Kryss av for det du mener er riktig svar ved hvert spørsmål. For hvert spørsmål er det bare ett helt riktig svar. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum! For endel av spørsmålene kan du få et hint om du vil. Men dette fører da til en liten reduksjon i poengsummen.

Del A

1. Lytt til et avsnitt fra begynnelsen av Vårofferet. Her hører du to sjikt (lag) over hverandre, hvor de to sjiktene har ulik karakter og teknikk. Øverst hører du engelsk horn, nederst, fagotter. (Notebildet nedenfor viser bare de tre første taktene. Her mangler også en fagottstemme. Men lytt også til de etterfølgende taktene!)

De to sjiktene kan beskrives slik: hint
Kromatisk melodi øverst, diatoniske klanger nederst.
Diatonisk melodi øverst, modale klanger nederst.
Diatonisk melodi øverst, kromatiske klanger nederst.
Eolisk melodi øverst, frygiske klanger nederst.
2. Hvilket omfang har melodistemmen i engelsk horn her? hint
En kvint
En septim
En og en halv oktav
En ters
3. Hvor mange ulike toner har melodistemmen i engelsk horn her? hint
3 toner
4 toner
5 toner
7 toner
 
Til ettertanke:
Stravinskij kombinerer her altså to ulike tonaliteter/modaliteter, noe som er typisk i mange verk av denne komponisten. Lytt etter liknende teknikker i hele Vårofferet og i andre stykker av Stravinskij!

Del B

4. Lytt til et avsnitt fra slutten av Vårofferet, begynnelsen av Dance Sacrale (Offerdansen). Her hører du hele orkesteret med en svært markert rytmikk:
Hvordan kan rytmikken her best beskrives: hint
Nokså regelmessige taktarter
Ulike betoninger innenfor regelmessige taktarter
Meget uregelmessig vekslende taktarter
Regelmessig vekslende taktarter

Del C

5. Lytt til et avsnitt fra siste del av Vårofferet, begynnelsen av Action rituelle des ancêtres (Forfedrenes rituelle dans):

Hvilke instrumenter hørte du her? hint
8 horn, strykere, slagverk, engelsk horn og altfløyte
Strykere, slagverk, fagott og altfløyte
8 horn, celli, slagverk, engelsk horn og fløyte
8 horn, celli og bratsjer, fagott og fløyte
6. Hvordan vil du beskrive harmonikken her?
Rolig vekslende akkorder
Helt statisk, ingen akkordveksling
Hurtig vekslende akkorder
Dels rolig, dels hurtig vekslende akkorder
7. Hvilket omfang har melodien i det første melodiinstrumentet du hører her? hint
En oktav
Over en oktav
En stor ters
En kvint
8. De to melodiene som forekommer i de to ulike melodiinstrumentene her har dette til felles:
De består dels av en liten "formel" som blir gjentatt litt uregelmessig og svakt variert, dels av en lang "resitasjonstone".
De er begge modale.
De består begge av 5 ulike toner.
De er begge basert på utvikling av et lite motiv.
9. Den første melodien i dette avsnittet er:
Diatonisk
Kromatisk
Modal
Seriell
 
Til ettertanke:
Legg merke til hvordan Stravinskij i disse to avsnittene med ulike virkemidler på en stilisert måte antyder en imitasjon av primitiv musikk.

Legg også merke til hvordan den uvanlige instrumentkombinasjonen i dette andre avsnittet gir en spesiell farge og en spesiell karakter!

Lytt etter andre særegne instrumentkombinasjoner hos Stravinskij og finn ut om dette preger musikkens karakter på en spesiell måte!

Del D

10. Lytt til et avsnitt fra første del av Vårofferet, fra Rondes printanières (Vår-runder) og følg med på angivelsene underveis:
Et lite stykke inn i dette utdraget hørte du følgende melodi i treblåsere og dype strykere, modus A i oppgaven.
Hvilken modus er dette? hint
Ess mixolydisk
Ess dorisk
Ass dur
Dess lydisk
11. Lenger ute i dette utdraget hørte du følgende i strykere, horn og fløyter, modus B i oppgaven.

Hvilken modus er dette? hint
Ess mixolydisk
Ess dorisk
Ass eolisk
Ess moll
 
Til ettertanke:
Andre steder i Vårofferet har vi sett at Stravinskij kombinerer ulike modi samtidig i ulike stemmer, her kombinerer han ulike modi i avsnitt som avløser hverandre. Dette er med på å gi musikken dens særegne karakter og uttrykk.
12. I Rondes printanières (Vår-runder) og andre utdrag fra Vårofferet som du har hørt i quiz 1 og quiz 2 om Stravinskij har det vært en utstrakt bruk av forsiringer i form av korte forslagstoner, både enkle og doble. Disse forslagstonene er med på å gi musikken
et forfinet uttrykk, bruken av forsiringer likner den utstrakte bruken av forsiringer i wienerklassisk periode.
et instrumentalt-virtuost uttrykk, bruken av forsiringer minner om bruken av forsiringer og passasjer i romantiske instrumentalkonserter.
et primitivt uttrykk, bruken av forsiringer likner bruken av forsiringer i folkemusikk fra mange kanter av verden
et komplisert uttrykk, bruken av forsiringer foregriper den utstrakte bruken av komplekse figurer i musikken fra 1950- og 60-tallet.
 
Til ettertanke:
I disse to quizene om Stravinskij har alle eksemplene vært hentet fra Vårofferet. Du har kanskje lagt merke til at det er benyttet tonalt materiale av ulikt slag, diatonisk, modalt og kromatisk, og at ulikt tonalt materiale også enkelte steder blir kombinert i ulike sjikt / ulike stemmer, eller i avvekslende avsnitt.

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om Stravinskij.