Igor Stravinskij
- Quiz 3


Igor Stravinskij
1882-1971

Kryss av for det du mener er riktig svar ved hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum! For endel av spørsmålene kan du få et hint om du vil. Men dette fører da til en liten reduksjon i poengsummen.

Del A

1. Lytt til et avsnitt fra begynnelsen av «Symfoni i 3 satser», 2. sats. Denne symfonien ble komponert mellom 1942 og 1945.

De to første taktene ser slik ut:

Dette er et eksempel på: hint
Stravinskijs tidlige bruk av 12-toneteknikk
bruk av dur- og moll-ters samtidig
bruk av en klassisk formtype
bruk av en modal skala
2. Denne symfonien er komponert på en tid som regnes til Stravinskijs tredje periode. Vil du dermed si om stykket at det er et eksempel på
den neoklassiske perioden hos komponisten, noe tittelen "Symfoni" også antyder.
den nasjonale perioden hos S., siden symfonien var inspirert av komponistens inntrykk fra den andre verdenskrig.
påvirkning fra Schönberg og Webern, siden symfonien er komponert etter 1940.
bruk av mindre besetninger hos Stravinskij, siden symfonien varer mindre en en halv time.
3. Følgende soloinstrumenter dukker opp i takt 3 og 4:
Fløyte og harpe, deretter obo
Fløyte og harpe, deretter klarinett
Klarinett og harpe, deretter obo
Fiolin og fløyte, deretter klarinett

Til ettertanke:
Dette avsnittet har et visst konserterende preg, to av soloinstrumentene behandles solistisk, som om dette var en dobbeltkonsert, resten av orkesteret virker akkompagnerende. Lytt igjennom hele «Symfoni i 3 satser» og merk deg flere steder hvor ulike instrumenter har konserterende roller!

Del B

4. Lytt til et avsnitt fra 1. sats av «Symphony of Psalms» (Salmesymfonien) fra 1930. Dette verket for kor og orkester baserer seg på tekster fra Bibelen, Salme 38, 39 og 150.

De tre første taktene ser slik ut:

Hvilken modus vil du si de første taktene i dette avsnittet baseres på? hint
Dorisk
Eolisk (ren moll)
Frygisk
Blanding av frygisk og mixolydisk
5. Dette verket for kor og orkester, Salmesymfonien, er komponert uten å bruke fioliner og bratsjer, men med to klaverer i orkesteret. Hvorfor tror du Stravinskij har valgt denne uvanlige orkestreringen?
For å gi et rituelt, distansert uttrykk og for å unngå et sentimentalt, romantisk uttrykk.
Fordi det var liten plass i den kirken verket skulle uroppføres.
Fordi Stravinskij ikke likte klangen av fioliner og bratsjer.
Fordi det er lettere å få kor til å klinge godt sammen med et orkester hvis man ikke bruker koret og de lyse strykerne samtidig.
6. Lytt til begynnelsen av 2. sats av Salmesymfonien.

Hvilken klassisk formtype benytter Stravinskij her? hint
Sonatesats
Sammensatt ABA-form
Variasjonsform
Fuge
7. Hvilket tonalt preg har dette avsnittet?
Dorisk modalitet
Moll med kromatiske innslag
Stort sett kromatisk
Diatonisk men stadig modulerende

Til ettertanke:
Lytt igjennom hele 2. sats fra Salmesymfonien. Legg merke til at koret kommer inn noen takter etter dette avsnittet, og da utviklet gjennom samme klassiske formtype som treblåserne i innledningen, men med nytt tematisk materiale!

8. Lytt til begynnelsen av første sats fra Salmesymfonien.

Ett av utsagnene her er galt: Dette avsnittet viser følgende rytmiske stiltrekk, som ellers også er vanlige hos Stravinskij:
Uregelmessige rytmiske mønstre veksler med regelmessige.
Utstrakt bruk av pauser.
Deler av avsnittet har uregelmessig vekslende taktarter.
Slagverk-instrumenter gir de viktigste bidragene til det rytmiske livet.
9. Ett av utsagnene her er også galt: Det samme avsnittet viser følgende trekk når det gjelder orkestrering og instrumentbruk. Slike trekk er ellers også vanlige hos Stravinskij:
Uvanlige kombinasjoner av instrumenter.
Spesiell farge som karakter på et stykke.
Stravinskij benytter nye og uvanlige spillemåter på enkelte instrumenter.
Stravinskij unngår her den varme, romantiske strykerklangen.
10. Ett av utsagnene her er også galt: Avsnittet viser følgende trekk når det gjelder harmonikk og melodikk. Slike trekk er ellers også vanlige hos Stravinskij:
Harmonikken her er stort sett basert på klassiske forbilder, slik som Tonika-Dominant-prinsippet.
Diatonisk, modal og kromatisk melodikk forekommer i samme avsnitt.
Musikken har et klart tonalt sentrum.
Dur og moll-ters brukes avvekslende eller samtidig.

Til ettertanke:
Disse første taktene av Stravinskijs «Symphony of Psalms» kan nesten stå som en oppsummering av det som er typisk for denne komponisten. Rytmikk, orkestrering, melodikk og harmonikk i dette avsnittet er meget representativt for hva som preger Stravinskij som komponist.

Fortsett gjerne med [enda en quiz] om Stravinskij og hans instrumentbruk!

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.