Richard Wagner
- Quiz 1


Richard Wagner
1813-1883

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Wagner er født i:
1813 1815 1830 1833
2. Wagner døde i:
1878 1880 1883 1885
3. Wagners hovedverk er
Symfonier
Lieder
Musikkdramatiske verk
Kammermusikk
4. Wagner anvendte begrepet Gesamtkunstwerk. Kryss av for det som gjelder dette begrepet:
Et universelt eller helhetlig kunstverk
Operaframføring som omfatter musikk, sang, teater, tekst og visuelle elementer
Wagner mente den samlete rekken av operaer han komponerte
Hele verden skulle sees på som et kunstverk
Musikkdramaet skulle ha et meningsfullt og poetisk verdifullt tekstlig innhold
5. Kryss av for materiale som var grunnlag for Wagners operaer:
samtidsdramatikk
myter
historisk stoff
historier fra hverdagen
6. Hos Wagner får orkesteret en ny og viktig rolle i operaene. Kryss av for det som er riktig:
Orkesteret trer mer i bakgrunnen i forhold til sangstemmen.
Orkesteret bidrar til å skildre det psykologiske dramaet i operaene.
Wagner bruker et stort og variert orkester.
Wagner lot orkesteret stadig overdøve sangerne.
Alle instrumenter brukes solistisk.
Wagner konstruerte nye orkesterinstrumenter.
7. Kryss av for det som kan sies om harmonikken hos Wagner:
Wagner modulerer slik at tonaliteten i blant blir utfordret
Harmonikken hans bygger på de klassiske toneartsforholdene
Harmonikken hos Wagner er preget av spenningsakkorder
Harmonikken hos Wagner er preget av at tonika utsettes
Wagner benytter sjeldent kromatikk
Man har sagt om Wagners harmonikk at den representerer "tonalitetens krise".
8. Spill et avsnitt fra Die Walküre (Valkyrien, 1856):

Hvilket (til da) uvanlig solo-instrument spiller melodien?
Klarinett
Bass-klarinett
Fagott
Cello
9. Hva er typisk for tonaliteten i dette avsnittet?
Det modulerer stadig til nye tonearter.
Det holder seg i samme toneart.
Det modulerer fra en toneart til en nærliggende toneart og tilbake igjen.
Det modulerer fra en toneart til en fjerntliggende toneart og tilbake igjen.
10. Hos Wagner støter vi på begrepet "uendelig melodi". Kryss av for det som kan sies om dette begrepet: hint
Dette forteller om svært lange musikalske spenn.
Wagner ville at musikken skulle være konstant uttrykksfull og alltid ha et meningsfullt musikalsk innhold .
Noen melodier hos Wagner slutter aldri.
Wagner unngår i stor grad periodisk inndeling.
Wagner har uendelig mange tonale kadenser.
Wagner unngår ofte tonale kadenser.

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med flere oppgaver om Wagner!